Scientific Review
Engineering and Environmental
Sciences

ISSN 1732-9353
Warsaw University of Life Sciences Press
Przegląd
Naukowy

Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

Annals XIV2005Issue 1(31)

Home Home WULS E-mail
Spis treści
Contents
PRACE ORYGINALNE
Original papers
W. MIODUSZEWSKI: Gospodarka wodna w obszarach wiejskich
Water management in rural area
pdf
J. BODULSKI: Porównanie trendów zmian elementów fal wezbraniowych zlewni użytkowanej rolniczo i leśnej
The comparison trends of changes hydrogram's elements drainage areas used agriculturally and forest
pdf
E. KUBRAK: O obliczaniu przepustowości koryt rzecznych
Evaluation of channels discharges capacity
pdf
I. CHMIELEWSKA: Zastosowanie programu HEC-RAS do modelowania przepływu wielkich wód w rzece Widawie
The use of HEC-RAS application for flood flow modeling in the Widawa River
pdf
A. KOZIOŁ: Analiza wyników obliczeń przepustowości doliny rzecznej w warunkach występowania roślinności wysokiej
Analysis of discharge calculation in river valley overgrown by high vegetation
pdf
M. MOKWA, L. RADCZUK: Analiza stanów minimalnych dla wstępnej oceny przebiegu suszy hydrologicznej
Analysis of river minimum stages for drought course preliminary estimation
pdf
J. URBAŃSKI: Rozwój miejscowego rozmycia w czasie na modelach jazu w dwóch skalach
Development during of local scour on models of the dam in two scales
pdf
M. KRUKOWSKI: Zastosowanie modelu Ficka do opisu transportu zanieczyszczeń pasywnych w małej rzece nizinnej
The application of the Fickian model to describing of the passive pollutants transport in small lowland river
pdf
A. PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ: Diagnoza stanu roślinności i jej ekologiczno-siedliskowych uwarunkowań w opracowaniu ekofizjograficznym zlewni rzeki Raszynki
Assessment of vegetation state and its ecological and biotopic preconditioning in ecophysiografic study for Raszynka catchment area
pdf
P.OGLĘCKI, H. PAWŁAT: Warunki środowiskowe doliny Jeziorki i kierunki ich ochrony
Environmental conditions of Jeziorka valley and the sets towards their protection
pdf
J. WYSOCKI: Dokładność aproksymacji powierzchni terenu w aspekcie badań eksperymantalnych
The accuracy of approximation of the land surface in the aspect of the experimental investigation
pdf
E. MALINOWSKA, A. SZYMAŃSKI, W. SAS: Wyznaczanie charakterystyk przepływu wody w gruntach organicznych metodą flow-pump
Determination of water flow characteristics in organic soils by the flow-pump technique
pdf
M.J. LIPIŃSKI, M.K. WDOWSKA: Wpływ niepełnego nasycenia na charakterystyki przepuszczalności gruntów spoistych
Influence of not full saturation on permeability of cohesive soils
pdf
H. KAZIEKO, L. KAZIEKO: Przepływ w szczelinach anizotropowego ośrodka porowatego
Flow in anizotropic fractured porous media
pdf
S. JURCZUK: Rola nawodnień podsiąkowych w zwiększaniu retencji wodnej małych dolin rzecznych
The role of subsoil irrigation in increasing water retention in small river valleys
pdf
B. SAPEK, D. KALIŃSKA, P. NAWALANY: Stężenie składników mineralnych w wodach gruntowych spod użytków zielonych na tle ich stężeń w opadzie atmosferycznym
Concentration of minerals in grounwater under the grasslands on the beckground of its concentration in the atmospheric precipitation
pdf
D. WOJTASIK, M. FRąK, H. KOMOROWSKI: Wpływ kolmatacji na współczynnik filtracji układu grunt-geowłóknina
The influence of clogging in the test of permeability coefficient soil-geotextile system
pdf
D. WOJTASIK, Z. KRZYWOSZ: Zmiana współczynnika filtracji układu piasek średni-geowłóknina K 500
The change of permealibity coefficient in medium sand-nonwoven geotextile K 500 system
pdf
P. WICHOWSKI: Wykorzystanie kompostowania jako metody utylizacji osadów ściekowych na terenach niezurbanizowanych
Waste utilization of sediment of sewage on urban areas by composting
pdf
I. KLUGIEWICZ: Ocena wpływu preparatu dezynfekującego "Flash" na pracę oczyszczalni z tarczowymi złożami biologicznymi
Evaluation of the effect of the disifecant "Flash" of work of rotating biological contactor sewage treatment plant
pdf
A. CHEŁMICKA, L. KIEDRYŃSKA: Ocena związku między wybranymi jednostkami mętności
Estimation of relation between turbidity units
pdf
W. PRZEWOŹNICZUK, M. KLENIEWSKA: Identyfikacja kierunków napływu dwutlenku siarki na teren osiedla akademickiego SGGW
Identification of the sulphur dioxide inflow direction on WAU campus area
pdf
G. MAJEWSKI: Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 na Ursynowie i jego związek z warunkami meteorologicznymi
The particulate matter PM10 air pollution in Ursynów and its correlation with meteorological conditions
pdf
E. KALBARCZYK: Wieloletnia zmienność występowania osadów atmosferycznych na Pomorzu
Longterm variability of occurrence of atmospheric deposits in Pomerania
pdf
M.POŁOŃSKI, W. BOGUSZ: Budowa harmonogramu robót inżynierskich i analiza czasu na podstawie programu Pertmaster Professional+Risk
The construction of the shedule of engineering work and analysis of the time on the basis of the application Pertmaster Professional+Risk
pdf
Copyright by Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2005